Právě se nacházíte se na e-shopu fade.cz
Nacházíte se na e-shopu fade.cz
Přepnout a nakupovat na fade.sk

Obchodní podmínky

PRO PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE OBCHODU UMÍSTĚNÉHO NA INTERNETOVÉ ADRESE WWW.FADE.CZ

tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2019

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prodes Praha s.r.o., se sídlem Drtinova 1109/12, Praha 5, identifikační číslo: 27227839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 106018 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fade.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fade.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro jednotlivé kupní smlouvy je rozhodující vždy znění obchodních podmínek účinné ke dni odeslání objednávky kupujícího. Aktuální obchodní podmínky jsou dostupné na webové stránce www.fade.cz a kupujícím je k nim umožněn opakovaný přístup. Starší verze obchodních podmínek budou kupujícímu na vyžádání zaslány v elektronické podobě e-mailem.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní umožnuje i nákup bez registrace a je tedy na uvážení kupujícího zdali se bude registrovat či nikoli. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou specifikovány v rámci obchodních podmínek (zejména čl. 3).

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo platební kartou v daných provozovnách prodávajícího,

v hotovosti nebo platební kartou v místě určeném kupujícím v objednávce, prostřednictvím smluvního přepravce

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6669282/0800 při platbě v Kč a 6669362/0800 v případě platby v EUR (IBAN:CZ27 0800 0000 0000 0666 9362, BIC: GIBACZPX) vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou přes zabezpečenou platební bránu České spořitelny, a.s.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud nedojde k úhradě do 3 pracovních dnů, je prodávající oprávněn tuto kupní smlouvu zrušit. Zrušení kupní smlouvy musí být písemné elektronickou poštou na mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávkovém formuláři.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@fade.cz

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14-ti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží v zákonné lhůtě hradí kupující. Pro vrácení zboží je kupující povinen použít „Formulář pro vrácení zboží“, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a je k dispozici ZDE. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu s originálními visačkami výrobce. V případě nedodržení těchto podmínek je prodávající oprávněn uplatnit nárok dle článku 5.6. těchto obchodních podmínek

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. O odstoupení od kupní smlouvy se nejedná v případě nepřevzetí zboží. 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé za podmínek stanovených v § 1833 občanského zákoníku. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v přiměřené výši.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Zboží je doručováno pouze v rámci ČR. Prodávající může kupujícímu nabídnout více způsobů doručení, v tom případě se prodávající řídí způsobem doručení zboží zvoleným kupujícím v objednávkovém formuláři

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě osobního odběru v provozovně prodávajícího je kupující povinen si zboží převzít do 5-ti pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. má kupující při uzavření kupní smlouvy povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. V případě nepřevzetí zásilky se kupující dopouští porušení tohoto zákona, jelikož s uzavřením kupní smlouvy a dodržením obchodních podmínek souhlasil dokončením objednávky v posledním kroku vytváření objednávky. 

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 120 Kč (včetně DPH) v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání).  Smluvní pokuta zahrnuje kompenzaci za vynaložené úsilí, balné a poštovné. 

Kupující má právo objednávku stornovat, pokud je objednávka ve stavu před vyexpedováním, a to telefonicky či elektronickou komunikací. Při stornování objednávky není kupujícímu uložena prodávajícím smluvní pokuta za nepřevzaté zboží.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího dle §2106 občanského zákoníku Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Záruka se nevztahuje na snížení životnosti zboží či vady zboží vzniklé nevhodným užíváním, nesprávnou či nedostatečnou údržbou (např. v důsledku nevhodně zvolené velikosti, používání nevhodných deodorantů, nadměrné potivosti, nadměrného tření oděvních součástí v důsledku tělesných proporcí uživatele, kontaktu zboží s předměty s ostrými hranami jako např. hodinky či těžké předměty v kapsách atd). Při údržbě zboží je třeba dodržovat vhodné postupy dle symbolů uvedených na vnitřní etiketě zboží. Při intenzivním či nevhodném užívání nebo nedostatečné či nesprávné údržbě nemusí životnost zboží odpovídat obvyklé době jeho životnosti.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č 2016/679 ze dne 27.04.2016 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává následující osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), které mu kupující sdělí.

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího za účelem splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy (evidence objednávky, dodání zboží), k plnění zákonných povinností prodávajícího při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví) a pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů prodávajícího (vymáhání nároků ze smlouvy, zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům). Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů k výše uvedeným účelům se nevyžaduje.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. S výjimkou osob dopravujících zboží a osob zajišťujících marketingové akce prodávajícího nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, pro účely zasílání obchodních sdělení pak po dobu neurčitou (do doby odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu nesprávných, neúplných či neaktuálních osobních údajů. Kupující má právo domáhat se po prodávajícím vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem či ochranou jeho osobního života, a ukáže-li se tato domněnka důvodná, je kupující oprávněn domáhat se nápravy závadného stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, výmaz osobních údajů či omezení zpracování osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů poskytne prodávající kupující na vyžádání prostřednictvím e-mailové adresy info@fade.cz. Stejným způsobem je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího i veškerá práva týkající se zpracování osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující může kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, a to písemným oznámením zaslaným prodávajícímu e-mailem či poštou.

11. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12.MIMOSOUDNÍ VYŘÍZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: HTTPS://ADR.COI.CZ/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Prodes Praha, s.r.o, Zubatého 11, 150 00 Praha, adresa elektronické pošty INFO@FADE.CZ

v Praze dne 1. – 1.3.2019

Kategorie
Právě se nacházíte se na e-shopu fade.cz
Nacházíte se na e-shopu fade.cz
Přepnout a nakupovat na fade.sk